Menu Zavřeno

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
internetových stránek Portréty Jana – kresba portrétu z fotografie

1. PRODÁVAJÍCÍ
Název: Jana Jandová – Portréty Jana kresba portrétu z fotografie
Sídlo/bydliště:  Domažlická 236, 339 01  Klatovy
IČ: neuvedeno
Forma podnikání: svobodné povolání
Kontakt přes aplikace: messenger, facebook, WhatsApp, Viber – Jana Jandová
Email: portretyjana@seznam.cz
Kontaktní adresa: Domažlická 236, 339 01  Klatovy

(dále jen „prodávající“).

2. KUPUJÍCÍ
Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která jakýmkoliv způsobem kontaktuje prodávajícího s úmyslem objednávky služby kreslení portrétů

(dále jen „kupující“).

3. OBJEDNÁVKA
Kupující může prodávajícího kontaktovat telefonicky, mailem, přes sociální sítě nebo mobilní aplikace (messenger, facebook, WhatsApp – Jana Jandová), na webových stránkách přes formulář v kontaktech nebo  objednávce. První kontakt je nezávazný. Odesláním nezávazné objednávky nevzniká kupujícímu žádná povinnost vůči prodávajícímu, jde výlučně o kontakt za účelem zjištění informací.
Kupující zašle fotografii (fotografie), na základě které chcete vytvořit kresbu. Má to být kvalitní digitální fotografie nebo oskenovaná fotografie, kterou již máte v papírové podobě doma. Fotografii prodávající zašlete v maximálním rozlišení, v neupravené podobě elektronicky, s krátkým popisem přání jak a co si představujete nakreslit. Fotografií může kupující zaslat i více, pokud má takovou možnost. Jde o to, vybrat tu nejlepší ke kreslení
Na konečné podobě objednávky se obě stany společně dohodnou až po ujasnění všech podrobností. Především se obě strany domluví na:
– rozměru výkresu. Prodávající upřednostňuje formáty  A4, A3, A2, popřípadě dle podoby konečného díla i jiný rozměr
– barevném provedení díla možnosti jsou: černobílé – tužkou nebo barevně – pastelkami
– termínu vyhotovení díla, běžně si nechává prodávající na vytvoření kresby dva týdny, jestliže se jedná o portrét s max. 3 osobami, jinak se termín může posunout.
– na detailech – co všechno chce kupující z fotografie nakreslit a co vynechat
– speciální přání a požadavky
– ceně za dílo  viz. ceník

Konečná podoba objednávky bude kupujícímu zaslána elektronicky. Konečná podoba objednávky je závazná. Není možné ji po započetí ani v průběhu dohodnutého termínu vyhotovení díla měnit!!!

4. KRESBA – DÍLO

Dílo je tvořeno na základě závazné objednávky kupujícího. Prodávající vyhotoví ručně (bez jakékoliv digitální technologie) grafické dílo – kresba portrétu (více portrétů) z fotografie Dílem je tedy ručně nakreslený  portrét z fotografie, který je nakreslen na papírovém výkresu o rozměrech dle bodu 3..
Když je předmětné dílo dokončeno, prodávající odešle kupujícímu komunikačním kanálem fotografii hotového díla v co nejvyšším rozlišení. !!!Pozor : Reálná podoba díla je vždy mnohonásobně lepší než zaslaná fotografie k odsouhlasení, neboť fotoaparát dokonale nezachytí jemné stínování!!!

Kupující konečnou podobu díla odsouhlasí.

Pokud by chtěl kupující  na díle něco dodatečně, je srozuměn s tím, že na konečném díle je možné provést již velice minimální úpravy (např. stínování a pod.).

Dílo bude před odesláním zafixované (jedná se o speciální fixativní spray s ÚV filtrem). Tato povrchová úprava ovšem   není 100% ochrana proti poškození. Je důležité se kresby nedotýkat, protože může dojít k rozmazání nebo zanechání stop (vlhké nebo mastné prsty) na kresbě ve formě šmouh, které již nejdou dodatečně odstranit a kresbu tak mohou trvale znehodnotit.
Také je důležité, aby dílo nebylo umístěno na přímém slunci, nesmí se dostat do kontaktu s vodou ani vlhkostí (pozor na vysokou vzdušnou vlhkost).
Doporučení: pro dlouhodobé uchování je ideální kresbu zarámovat.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Prodávající není plátcem DPH, ceny jsou pro spotřebitele konečné.
Na webové stránce je uveden orientační ceník služeb, cena je však při každé zakázce individuální a je předem dohodnutá v konečné podobě objednávky na základě dohody mezi oběma smluvními stranami.

6. DODACÍ PODMÍNKY
Dílo je zasíláno Českou poštou doporučeně na dobírku.

Poštovné se odvíjí od aktuálního ceníku České pošty dle velikosti zásilky a použité služby cenný balík nebo expres EMS) v rozmezí až 180 – 220 Kč.

Balné je 80 Kč za tubus

Pokud si kupující předmětné dílo nepřevezme a to se vrátí prodávajícímu, kupující může požádat o opětovné zaslání, uhradí však veškeré náklady s tím spojené.

7. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY:
Jelikož jde o specifické zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, kupující nemá právo odstoupit od smlouvy dle  § 1837 písm. d) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89#cast4

8. REKLAMAČNÍ A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Když je předmětné dílo na základě objednávky dokončeno, kupující dostane emailem k odsouhlasení hotový produkt v podobě fotografie – buď ho odsouhlasí nebo navrhne malé úpravy. Když dílo odsouhlasí, předmětné dílo je odesláno a dodatečné reklamace týkající se vzhledu tohoto díla nebudou akceptovány.
Prodávající neodpovídá za malé rozdíly (např. odstíny, barvy), protože každé elektronické zařízení interpretuje barvy jinak a není možné, aby digitální ukázka odpovídala realitě na 100%. Realita je vždy lepší, neboť fotoaparát nezachytí jemné stínování.
Když si kupující objedná provedení barevného portrétu, bere na vědomí, že při kreslení nikdy nelze namíchat stejné barvy, jako jsou na dodaných podkladech a že barvy jsou subjektivní záležitostí. Barvy se snaží prodávající zvolit tak, aby odpovídaly co nejvíce originálu.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Prodávající nikdy nezveřejní osobní údaje kupujícího a neposkytne je třetí straně s výjimkou rozsahu potřebného na doručení objednávky.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

10. DÍLO A JEHO ZVEŘEJNĚNÍ:

Primárně se prodávající dotazuje kupujícího na:

  1. souhlas se zveřejněním kresby
  2. souhlas se zveřejněním kresby i fotografie, podle níž bylo dílo vytvořeno
  3. kupující vysloví nesouhlas se zveřejněním díla i fotografie

Prodávající se zavazuje respektovat vůli kupujícího ve všech bodech.

Zveřejnění:

  • internetové stránky https://sperkyjana.cz/portretyjana/
  • facebook   – portretyjana
  • instagram – portretyjana

Souhlas:

  • písemný (přes komunikační média – email, messenger, whatsapp)
  • ústní (telefonicky, osobně)

11. ARCHIVACE DÍLA PRO SOUKROMÉ ÚČELY

Podklady k dílu, fotografii díla a souhlas bude prodávající archivovat jen pro své soukromé účely a nepředá je třetím stranám.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:
Tyto všeobecné obchodní podmínky budou součástí každé objednávky, kterou odešle prodávající kupujícímu na email jako shrnutí jeho objednávky.
Obchodní podmínky jsou platné a závazné v tom rozsahu a znění, v jakém jsou v přiloženém shrnutí objednávky a platí pro danou objednávku.
V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od těchto všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.
Strany se dohodly, že za závazné dohody a úpravy těchto podmínek budou považovány dohody uzavřené písemně, resp. emailem. Ústní a telefonické úmluvy musí být ještě potvrzeno písemně.
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou zveřejněny a platné od 1.12.2017.