Menu Zavřeno

Atlas kamenů na stránkách šperky Jana

  Hlavní skupiny současného mineralogického systému:

1.     Prvky a příbuzné nerosty (slitiny kovů)
    
oddělenískupinaminerálvarianty
kovy a jejich slitinymědiměď 
  stříbro 
  zlato 
 rtutirtuť 
 železaželezo 
  kamacit 
  taenit 
 platinyplatina 
polokovyarsenuarsen 
  stibarsen 
  antimon 
  bismut 
nekovyuhlíkugrafit 
  diamant 
 sírysíra 
  selen 
    
2.     Sulfidy a příbuzné sloučeniny (selenidy, teluridy, arzenidy, antimonidy a bismutidy)
    
oddělenískupinaminerálvarianty
slitin kovu a polokovuslitina polokovu s Cu, Ag, Aualgodonit 
  domeykit 
  koutekit 
  novákit 
  kutinait 
tetraedrických strukturchalkozínuchalkozín 
  djurleit 
  berzelianit 
 bornitubornit 
  umangit 
 akantituakantit 
  argentit 
 pentlanditupentlandit 
 covellinucovellin 
 sfaleritusfalerit 
  tiemannit 
  metacinabarit 
 chalkopyrituchalkopyrit 
  eskebornit 
 staninustanin 
 wurtzituwurtzit 
  greenockit 
 enargituenargit 
 cubanitucubanit 
oktaedrických strukturpyrhotinupyrhotin 
  troilit 
  nikelin 
 milleritumillerit 
 galenitugalenit 
  clausthalit 
 cinabaritucinabarit 
 pyritupyrit 
  cattierit 
  vaesit 
  hauerit 
  kruťait 
 gersdorffitugersdorffit 
  ullmannit 
  kobaltin 
 markazitumarkazit 
  ferroselit 
 arzenopyrituarzenopyrit 
  glaukodot 
 löllingitulöllingit 
  safflorit 
  rammelsbergit 
 skutterudituskutterudit 
smíšených strukturantimonituantimonit 
  bismutin 
  kermezit 
 tetradymitutetradymit 
 molybdenitumolybdenit 
komplexních sulfidůproustituproustit 
  pyrargyrit 
 tennantitutennantit 
  tetraedrit 
 stefanitustefanit 
  polybazit 
 jamesonitujamesonit 
 boulangerituboulangerit 
 bournonitubournonit 
 realgarurealgar 
 auripigmentuauripigment 
    
3.     Halovce (halogenidy)
    
oddělenískupinaminerálvarianty
jednoduchých bezvodých halogenidůhalituhalit 
  sylvín 
 salmiakusalmiak 
 fluoritufluorit 
jednoduchých vodnatých halogenidůcarnallitucarnallit 
komplexních halogenidůkryolitukryolit 
oxihalogenidů a hydroxihalogenidůatacamituatacamit 
    
4.     Oxidy a hydroxidy
    
oddělenískupinaminerálvarianty
kov/kyslík = 2:1 a 1:1 leduled 
 kupritukuprit 
  tenoritutenorit 
  zinkituzinkit 
  periklasuperiklas 
  wüstit 
  lime 
kov/kyslík = 3:4 chryzoberyluchryzoberyl 
  spineluspinel 
  hercynit 
  gahnit 
  magnezioferit 
  magnetit 
  franklinit 
  magnesiochromit 
  chromit 
  ulvöspinel 
kov/kyslík = 2:3 a 3:5 korundukorund
 • lososové červená (padparádža),
 • rubín – červená
 • safír – modrá
 •  zlatý safír – žlutá, zlatá,
 • smirek – šedočerná
  hematit 
  ilmenit 
  pyrofanit 
  maghemit 
 högbemituhögbemit 
 claudetituclaudetit 
  valentinit 
 arsenolituarsenolit 
  senarmontit 
 perovskituperovskit 
kov/kyslík = 1:2rutilurutil 
  anatas 
  brookit 
  kasiterit 
 pyroluzitupyroluzit 
  psilomelan 
  kryptomelan 
 wolframituwolframit 
  ferberit 
  hübnerit 
 columbituniobit 
  tantalit 
 pyrochlorupyrochlor 
  mikrolit 
  betafit 
 zirkonolituzirkonolit 
 uraninituuraninit 
  thorianit 
hydroxidůbrucitu a gibbsitubrucit 
  portlandit 
  gibbsit 
 diasporudiaspor 
  goethit 
  manganit 
 böhmituböhmit 
  lepidokrokit 
    
5.     Uhličitany (karbonáty), dusičnany (nitráty), boritany (boráty)
    
oddělenískupinaminerálvarianty
karbonáty bezvodékalcitukalcit 
  magnezit 
  siderit 
  rodochrozit 
  smithsonit 
 dolomitudolomit 
  ankerit 
  kutnohorit 
 aragonituaragonit 
  stroncianit 
  witherit 
  cerusit 
 azurituazurit 
 malachitumalachit 
 hydrozinkituhydrozinkit 
karbonáty vodnatéthermonatritunatron 
  trona (soda) 
 hydromagnezituhydromagnezit 
  artinit 
    
Soroborátyboraxuborax 
Tektoborátyboracituboracit 
    
6.     Sírany (sulfáty) a příbuzné sloučeniny Te, Cr, Mo a W
    
oddělenískupinaminerálvarianty
bezvodné síranyanhydrituanhydritAngelit
 barytubaryt 
  celestin 
  anglesit 
 alunitualunit 
  jarosit 
vodnaté síranykieseritukieserit 
 hexahydrituhexahydrit 
 melanteritumelanterit 
 epsomituepsomit 
  goslarit 
 kamencůpickeringit 
  halotrichit 
  mendozit 
  kalinit 
 sádrovcesádrovec 
  bassanit 
 langitulangit 
  posnjakit 
 ettringituettringit 
  thaumasit 
chromátůkrokoitukrokoit 
molybdátů, wolframátůscheelituscheelit 
  powellit 
  wulfenit 
    
7.     Fosforečnany (fosfáty), arzeničnany (arzenáty), vanadičnany (vanadáty)
    
oddělenískupinaminerálvarianty
bezvodých fosfátůtrifylínutrifylín 
  lithiofilit 
 xenotimuxenotim 
 monazitumonazit 
 herderituherderit 
 amblygonituamblygonit 
  montebrasit 
 triplitutriplit 
  zwieselit 
 libethenitulibethenit 
  olivenit 
  adamin 
 lazulitulazulit 
  scorzalit 
 pseudomalachitupseudomalachit 
 apatitufluorapatit 
  chlorapatit 
  hydroxylapatit 
  pyromorfit 
  mimetit 
  vanadinit 
vodnatých fosfátůvariscituvariscit 
  skorodit 
 vivianituvivianit 
  erytrin 
  annabergit 
 autunituautunit 
  torbernit 
    
8.     Křemičitany (silikáty) – jsou nejhojnější skupinou minerálů s největším významem pro formování hornin
    
oddělenískupinaminerálvarianty
 nesosilikátů: fenakitufenakit 
  willemit 
 olivínu (peridot)forsterit 
  fayalit 
  tefroit 
  monticellit 
  larnit 
 granátupyrop 
  almandin 
  spessartin 
  grosulár 
  andradit 
  uvarovit 
  hibschit 
 zirkonuzirkon 
  hafnon 
  thorit 
  coffinit 
 Al2SiO5sillimanit 
  andalusit 
  kyanit 
  mullit 
 staurolitustaurolit 
  topaz 
  safirin 
 chondrodituchondrodit 
  humit 
  clinohumit 
 chloritoiduchloritoid 
 skupina titanitutitanit 
 skupina dumortieritudumortierit 
 skupina datolitudatolit 
  gadolinit 
    
    
oddělenískupinaminerálvarianty
sorosilikátů:melilituakermanit 
  gehlenit 
 thortveitituthortveitit 
 hemimorfituhemimorfit 
  bertrandit 
 axinituaxinit 
  tinzenit 
 pidotuepidot 
  klinozoisit 
  allanit 
  zoisitbílá; růžová až červená varieta zoisitu se nazývá thulit, modrá varieta je označována jako tanzanit
 pumpellyitupumpellyit 
 vesuvianuvesuvian 
    
    
oddělenískupinaminerálvarianty
cyklosilikátů: beryluberylBarevné, drahokamové odrůdy 

 

 • smaragd – zelený
 • akvamarín – zelenomodrý až světlemodrý, Be3Al2Si6O18 
 • morganit – růžový, Be3Al2(SiO3)6
 • heliodor – zlatožlutý
 • zlatý beryl
 • goshenit – průhledný – bezbarvý
 • bixbit – červený
 • bazzit – modrý
 ordieritucordierit 
  sekaninait 
 dioptasudioptas 
 skupina turmalínuElbaity nejznámější, šperkařské kameny. barví je sodík, lithium, hliník a příležitostně i měď
 • Elbait – Na(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
 • Rubelit
 • Indigolit
 • Verdelit
 • Paraíba
 • Achroit
 • Melounový turmalín
 • Olenit – NaAl3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH)4
 • Rossmanit – [ ](LiAl2)Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
  Dravity barví je hlavně sodík, hořčík a hliník
 • Dravit – NaMg3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
 • Chromdravit / chromturmalín – NaMg3(Cr3+,Fe3+)6(BO3)3Si6O18(OH)4
 • Vanadiumdravit – NaMg2V5Al(BO3)3Si6O18O(OH)
  Uvity zbarvuje je vápník, hořčík a hliník
 • Uvit – (Ca,Na)(Mg,Fe2+)3Al5Mg(BO3)3Si6O18(OH,F)4
 • Savana
 • Feruvit – Ca(Fe2+,Mg)3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
  Skoryly. Obvykle černý a zcela neprůhledný skoryl může být vzácně i hnědočerný, modročerný nebo dokonce modrý. Skorylu dodává barvu železo a sodík
 • Skoryl – NaFe2+3Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
 • Buergerit – NaFe3+3Al6(BO3)3Si6O18(O,F)4
 • Foitit – [ ][Fe2+2(Al,Fe3+)]Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
 • Magneziofoitit – [ ](Mg2Al)Al6(BO3)3Si6O18(OH)4
 • Povondrait – NaFe3+3Fe3+6(BO3)3Si6O18(O,OH)4
  Liddicoatity. Tato odrůda je bohatá na vápník, lithium a hliník.
 • Liddicoatit – Ca(Li,Al)3Al6(BO3)3Si6O18(O,OH,F)4
    
 Klasifikace inosilikátů:  
 skupinaminerál 
 rombických pyroxenůenstatit 
  ferosilit 
 monoklinických pyroxenůdiopsid 
  hedenbergit 
  johannsenit 
  augit 
  jadeit 
  egirin 
 Fe-Mg-Mn amfibolůantofylit 
  gedrit 
  cummingtonit 
  grunerit 
 Ca amfibolůtremolit 
  feroaktinolit 
  Mg-amfibol 
  Fe-amfibol 
  pargasit 
  edenit 
  tschermakit 
  hastingsit 
  kaersutit 
 Ca-Na amfibolůrichterit 
  kataforit 
  barroisit 
 alkalických amfibolůarfvedsonit 
  glaukofán 
  riebeckit 
  eckermannit 
 wollastonituwollastonit 
  pektolit 
 rodoniturodonit 
 prehnituprehnit 
    
    
oddělenískupinaminerálvarianty
fylosilikátů:apofylituapofylit 
 serpentinuantigorit 
  chrysotil 
  lizardit 
  amezit 
  cronstedtit 
 kaolinitukaolinit 
  dickit 
  nakrit 
 halloysituhalloysit 
  alofán 
 pyrofylitupyrofylit 
  mastek 
 smektitumontmorillonit 
  nontronit 
  saponit 
  vermikulit 
 dioktaedrických pravých slídmuskovit 
  paragonit 
  glaukonit 
 trioktaedrických pravých slídflogopit 
  annit 
  biotit 
  lepidolit 
  cinvaldit 
 křehkých slídmargarit 
  clintonit 
 hydroslídillit 
  hydrobiotit 
 chlorituklinochlorserafinit
  pennin 
  ripidolit 
  thuringit 
  chamosit 
 palygorskitupalygorskit 
  sepiolit 
    
    
oddělenískupinaminerálvarianty
tektosilikátů:SiO2křemen
 • ametyst – fialová
 • avanturín –  typická zelená a modrá. Tyto barvy způsobuje příměs fuchsitu. Avanturín se může vyskytovat i v oranžové, hnědé, žluté nebo šedé, smetanově bílé (avanturescence – inkluze způsobující třpytivě lesklý vzhled)
 • citrín – žlutá
 • křišťál – bezbarvá odrůda křemene (SiO2).
 • růženín – růžová
 • tygří oko (SiO2+FeOOH+(Al, Mg, Na) zlatě žlutá, zlatě oranžová, čeveno-hnědá, v původním minerálu jsou krokydolitová (azbestová) vlákna nahrazena poloprůhledným chalcedonem (křemenem) nebo hydroxidy železa.
 • červená – železitý křemen
 • záhněda – hnědá až černá (příměs hliníku, sodíku a lithia
 •  
  tridymit 
  cristobalit 
  opál 
  chalcedon
 • achát – je složený z vrstviček jemně vláknitého křemene, chalcedonu a opálu, různobarevný
 • mechový achát – tmavě zelené proužkování
 • onyx –  achátový onyx, černo-bílé proužkování
 • jaspis –  je zbarvená směs chalcedonu, křemene a opálu, neprůhledný, sytě zabarvený
 • karneol – tmavo-žlutě-červený
 • kašolong – mdlý, neprůsvitný, bílý neb nažloutlý, nahnědlý
 • keragat – žlutý
 • sarder – hnědý, krvavě prusvítavý
 • sardonyx – hnědo-červeno-bílé proužkování
 • chrysopras – barvy jablečně zelený
 • plasma – špinavě zelený
 • prasem – tmavozelený
 • heliotrop – tmavě zelený a krvavě tečkovaný nebo skvrnitý
 • enhydros – obsahuje uzavřený zbytek roztoku, ze kterého vznikl
  lechateliérit 
  coesit 
  stišovit 
 alkalických živcůsanidin 
  ortoklas 
  mikroklin 
 plagioklasůalbit 
  oligoklas 
andezin
labladorit
bytowit
anortit
 barnatých živcůcelsian – hyalofán 
 nefelínunefelín 
 leucituleucit 
 sodalitusodalit 
  nosean 
  haüyn 
  helvín 
  lazurit jiný názevlapis lazuli
 kankrinitukankrinit 
 skapolitumarialit 
  mejonit 
 zeolitůanalcim 
  polucit 
  natrolit 
  thomsonit 
  laumontit 
  heulandit 
  stilbit 
  chabazit 

zdroje:

https://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/mineraly.html

Základní kniha minerálú a drahých kamenů, Margaret Ann Lembo, 2017

Drahé kameny kolem nás, Vladimír Bouška, Jiří Kouřimský, 1983


zpět na začátek